Zorgpaden

Je behandeling bij Uw Psychiater roept een aantal vragen op.

Uw Psychiater wil je helpen om deze vragen te beantwoorden door je te informeren over een aantal vragen, die eerder al vaak zijn gesteld.

Mocht je evenwel verdere vragen hebben naar aanleiding van wat je navolgend hebt kunnen lezen, neem dan gerust contact met ons op, dan per mail: info@uwpsychiater.nl.

Je krijgt dan op korte termijn een reactie.

De onderwerpen die worden behandeld op basis van veel gestelde vragen zijn:

 

 • de behandelfilosofie
 • de werkwijze
 • evaluatie gestuurde behandeling
 • B.E.S.T. methodiek

De behandelfilosofie van Uw Psychiater bij het vormgeven van jouw persoonlijke eigen zorgpad:

‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’.

Uw Psychiater is een lerende, vraag- en proces gestuurde organisatie op het terrein van de specialistische psychiatrie(SGGZ), waarbij het leren wordt aangestuurd door jouw vragen als patiënt.

Psychiatrie betekent weer leren ‘leren’, je nieuwe mogelijkheden eigen maken om de wereld van vandaag met al zijn onzeker makende uitdagingen, die om een eigen antwoord vragen, weer aan te kunnen.

de benadering van jou als patiënt worden de navolgende uitgangspunten gehanteerd bij begeleiding en/of behandeling, die in hun samenhang de onderliggende behandelfilosofie zijn van Uw Psychiater.

 

 • Er wordt uitgegaan van de ‘procesbenadering’ op basis van een functionele vraag -en of diagnosestelling, waarbij niet jouw klachten/symptomen leidinggevend zijn en/of blijven met betrekking tot diagnose en de daarvan afgeleide behandelbeleid, maar de wijze waarop je tot besluitvorming komt (decisionmaking), je persoonlijke coping. Tussen coping en klachten bestaat een oorzakelijke band, die therapie juist mogelijk maakt.
 • Klachten/symptomen vormen de uitkomst van jouw disfunctionele leer- en decisionmakingproces.

 

Om die reden is het voor jou moeilijker de juiste eigen vragen te stellen of te beantwoorden op een eigen manier over hoe om te gaan met de mogelijkheden/uitdagingen/problemen van de wereld om je heen. Om die reden lukt het je ook niet voldoende zelf de juiste antwoorden, die bij je passen, te vinden en dit leidt tot onvoldoende adequate decisionmaking.

 

 • De uitkomst wordt weergegeven op basis van de DSM 5 classificatie, om zo een gemeenschappelijke en wetenschappelijk erkende psychiatrische taal te hanteren.
 • Met betrekking tot ‘procesbenadering’ worden te objectiveren en te onderscheiden procesvariabelen geformuleerd, die toetsbaar zijn en om die reden leidinggevend in het systematisch en dynamisch door Uw Psychiater aan je aangeboden leerproces. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor de bij Uw Psychiater werkzame professionals vormen deze procesvariabelen de rode draad van het behandel- en/of leerproces van de aan hun zorg toe vertrouwde patiënten.
 • Op deze wijze is er sprake van evaluatie gestuurde behandeling, die de communicatie tussen patiënt en de verschillende behandelaren eenduidig maakt en/of houdt, zo het leerproces ondersteunt, ook al omdat de reproduceerbare uitkomsten van het evaluatie-onderzoek op ieder moment en voor een ieder, die aan het behandelproces deelneemt, eenduidig reproduceerbaar ter beschikking staan.
 • Het is dus niet langer de klinische gefundeerde opinie van alleen de (regie) behandelaar, die de behandeling aanstuurt; de kennisoverdracht is daarbij niet toetsbaar. Het is naast jouw narratief, de klinische gefundeerde opinie uitgebreid naar een toetsbare objectieve procesvisie, die onderling wordt gedeeld in ‘shared vision’.
 • Deze toetsbare procesvariabelen vormen de gefundeerde te objectiveren ondergrond voor de dynamische leeromgeving die Uw Psychiater wil creëren met als doel de kwaliteit van het door jezelf weer leren beantwoorden van jouw vraagstelling en de daaraan te koppelen begeleiding/behandeling als vanzelfsprekend continu te verbeteren.
 • Als gevolg van de toepassing van de procesbenadering bestaat er geen tegenstelling tussen patiënten en zorgprofessionals, geen wij versus jij, maar is er sprake van een samen onderweg zijn ten behoeve van jouw leerproces.
 • In het proces van diagnostiek en behandeling wordt ervan uitgegaan dat de aanwezigheid van psychiatrische syndromen het gevolg is van jouw disfunctionele aanpassing/adaptatie aan je omgeving als gevolg van onvoldoende adequate coping, die dan weer gebaseerd is op onvoldoende adequate decisionmaking, waarbij in onderlinge samenhang fysieke-, biologische-, sociale- en cognitieve factoren een rol spelen.
 • Fysieke-, biologische-, sociale-en cognitieve factoren en/of fysiologische variabelen dienen te zijn gebaseerd op je eigen fundamentele principes en niet langer op die van ‘experts’. Waren dat vroeger je ouders, wiens sturingsregels bestaande uit geformuleerde regels en normen, door je eigen zijn gemaakt en zijn geautomatiseerd, maar verworden zijn tot te vaste patronen, die hun betekenis kwijt zijn geraakt voor het hier en nu. Het gaat r om dat je weer leert in het hier en nu uit te gaan van eigen regels en normen, die juist zo goed bij jou passen, zonder stress door gespannenheid kunnen worden toegepast.
 • Het onderkennen en bewust worden van deze principes en de verstorende invloed van de oude geautomatiseerde regels/normen maakt onderdeel uit van het gehanteerde leerproces.
 • De drie meest regulerende dynamische principes verbonden aan het leven van ons mensen, als onderdeel van het leven, zijn zelforganisatie, onomkeerbaarheid en wederkerigheid. Door toepassing ervan kom je tot een eigen leven, laat je het focus op overleven los.
 • Met betrekking tot het domein van de fysieke- , biologische en sociale principes geldt dat er sprake is van ‘embodied’ zijn van ons als mens, d.w.z. dat primair in en aan de basis van het leerproces de oriëntatie/aandacht voor/interesse in de eigen lichamelijke signalen, ervaringen, gevoelens en emoties als informatiedragers staat, die in het hier en nu de juiste feedback geven omtrent de (ver)houding met de omgeving.
 • Als mens ‘zijn we een lichaam’, waar we te vaak leren dat we een lichaam ‘hebben’.
 • We zijn vergeten dat het lichaam ‘nooit liegt’.
 • Procesvariabelen zijn daarbij: DSM 5 classificatie, leermogelijkheden, probleemoplossende mogelijkheden, oordeel mogelijkheden, mogelijkheden tot verandering, mogelijkheden tot regulatie van spanning en emotie, mogelijkheden tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en de keuzebereidheid.

 

Samengevat hanteert Uw Psychiater dan dat voldoende adequate decisionmaking als het proces van het zelf kunnen aansturen van het eigen leven op basis van afstemming op de eigen ervaringswereld de rode draad is van jouw leerproces ,dat in jouw persoonlijke zorgpad van de behandeling, aan de orde komt.

 

 • Daarbij is niet langer externe zekerheid/controle/beheersing aan de orde, maar juist het leren omgaan met onzekerheid als dynamisch creatieve kracht vanuit de interne vraagstelling of het aanbod van de omgeving wel passend is voor jou.
 • De disfuncties van deze mogelijkheden ten gevolge van niet vrij zijn van en/of vrij zijn tot leiden bij jou tot spanning, onrust, ongemak, fixatie in negatieve emoties, herhalen van vaste gedragspatronen zonder afstemming in het hier en nu, waarbij angst, schuld en schaamte een regulerende en inducerende rol spelen in het ontstaan van psychiatrische symptomen, met andere woorden negatief gedrag en de afwezigheid van de vanzelfsprekende eigen houding en het vanzelfsprekend hanteren van eigen handelingsmogelijkheden, met andere woorden positief gedrag.
 • In de begeleiding/behandeling wordt ervan uitgegaan dat de geblokkeerde ontwikkeling van een of meer van de genoemde procesvariabelen aanleiding is tot het psychiatrische syndroom en om die reden zal het focus van de begeleiding/behandeling er dan ook op gericht zijn om die geblokkeerde ontwikkeling te helpen doorbreken, zodat het weer mogelijk wordt de eigen vragen te stellen naar de omgeving, waardoor groei en ontwikkeling weer mogelijk worden, het eigen leven vorm krijgt.
 • In het licht van het hanteren van het procesmodel zal er nimmer sprake zijn van een uni-dimensionele benadering, is de benadering altijd multidimensionaal, biopsychosociaal, waarbij ook de participerende rol van de professionele hulpverlener met diens mogelijkheden en ook onmogelijkheden in het behandelproces als vanzelfsprekend wordt erkend. Daarnaast wordt ook de verdere context/het systeem van jou in zowel diagnose als behandeling, waar mogelijk, betrokken. Onbewuste sturingsregels worden jong aangeleerd en geautomatiseerd, ook al zijn ze in de actualiteit niet langer effectief en/of efficiënt.

 

De werkwijze bij behandelen door Uw Psychiater en de gehanteerde therapievormen van jouw zorgpad:

De werkwijze van Uw Psychiater bevat de volgende elementen

 

 • Vraag gestuurd, persoonlijk.
 • Procesgericht in plaats van aanbod-gestuurd en syndroomgericht.
 • Naast en samen met jou, geen onderscheid wij, de hulpverlener en jij de patiënt.
 • Behandeling gebaseerd op principes, die de psychiatrie tot een min of meer exacte objectieve wetenschap maken en niet op regels behorende tot een subjectief expertsysteem van o.a. primair de ouders/ cultuur/ geloof/ de leermeester.
 • Strevend naar kwaliteit en proportionaliteit van middelen.
 • Gebaseerd op de stand van de wetenschap en met toepassing van vigerende zorgstandaarden.

 

Het doel van de behandeling is om je te helpen in je leerproces van het bewust worden van eigen mogelijkheden tot zelfsturing naar authenticiteit op basis van zelforiëntatie, zelfevaluatie, zelffeedback en zelfcorrectie waarbij je leert om je primair af te stemmen op de eigen innerlijke signalen van je lichaam en emoties (zelf embodied aanwezig zijn= autonoom) en niet op de signalen van je omgeving (de ander in zijn embodied aanwezig zijn volgen= heteronoom) en daarbij het paradigma van de macht (gebaseerd op vrees voor verlies van energie, verbinding en mogelijkheden) te vervangen door het paradigma van de eigen keuzes (gebaseerd op moed en leefplezier), waarvan klachtenreductie verwacht mag worden met een meer ontspannen levenshouding en leefstijl, gepaard gaande met meer veerkracht, levensvreugde en efficiënter en effectiever gedrag, omdat je dan dicht bij jezelf weet te blijven en niet weer door eenzelfde hanteren van patronen na kortere of langere tijd terugvalt.

Het einddoel van de behandeling is dat je over een voldoende toe te passen eigen intern referentiekader beschikt vanuit vertrouwen in je eigen lichamelijke signalen en emoties, die je de handvaten bieden om tot adequate decisionmaking te komen. Je bent dan in staat je eigen antwoorden te geven aan de vragen van de omgeving in plaats van vanuit geautomatiseerde stressvolle reacties te blijven handelen.

Dit einddoel kan reeds bij het begin van de therapie worden benoemd, daarover kan ook shared decision worden bereikt.

In de behandeling zal gekozen worden voor de inzet van diverse behandelmethoden, die in samenhang je persoonlijke zorgpad vormen;

 

Psycho-educatie

Je krijgt allereerst uitleg op basis van het verklaringsmodel geformuleerd in het psychologisch onderzoeksrapport over welke rol jezelf aan de basis speelt in het ontstaan en onderhouden van je klachten, die een gevolg zijn van disfunctionele spanningsregulatie op basis van de disfunctie van je persoonlijke coping met betrekking tot adequate decisionmaking.

Het doel is om je middels een goed onderbouwd verklaringsmodel, onderbouwd via psychiatrisch onderzoek aangevuld met de vragenlijsten, te ondersteunen in je leerproces om je bewust te worden van je eigen invloed op jouw klachten en je eigen mogelijkheden tot verandering daartoe.

Driemaandelijkse vindt er evaluatieonderzoek plaats door middel van de vragenlijsten van Embloom, die je informeren in hoeverre er vorderingen worden gemaakt in de gewenste richting van voldoende adequate decisionmaking. Ook het behandelteam wordt hierover geïnformeerd en op die wijze uitgedaagd om de therapie verder de juiste vorm te bieden met betrekking tot het proces dat zij samen met jou zijn aangegaan.

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In het licht van de therapiemogelijkheden kunnen er gesprekken worden ingepland met de focus op het cognitieve terrein met een psycholoog om je te helpen jouw belemmerende denkfouten, overtuigingen/ meningen en negatieve zelfbeeld aan te pakken en om te leren zetten naar adequaat mentaliseren op basis van zelforiëntatie op de mogelijkheden van je eigen leefwereld, zodat meer adequate decisionmaking wordt bereikt.

Klachtenreductie is daarvan te verwachten, maar meer nog groei naar een open en ontspannen levenshouding en leefstijl, gepaard gaande met meer veerkracht, levensvreugde en efficiënter en effectiever gedrag.

 

Ervaringsgerichte therapie (EGT)

Er kunnen gesprekken worden ingepland met een collega ervaringsgericht therapeut/ PMT, die vanuit een ervaringsgerichte zienswijze invulling geeft aan je leerproces van de emotieregulatie en communicatie vanuit fysiek affectieve verbinding. Op die wijze ontwikkel je een eigen interne referentie gebaseerd op het ervaren van je lichamelijke signalen en emoties als informatiebron over hoe de eigen keuzes vorm te geven naar de omgeving toe in plaats van te moeten reageren op de omgeving.

Autonomie-en zelfregie kunnen zich zo ontwikkelen. Stressreductie gekoppeld aan meer veerkracht, levensvreugde, efficiënter en effectiever gedrag zijn daarvan het gevolg.

 

Systeemdiagnostiek (SD) en systeemtherapie(ST)

Er kunnen gesprekken worden ingepland met een collega systeemtherapeut, die met jou het onderzoek aangaat naar de (onbewuste) sturingsregels aangeleerd in het kerngezin, die onbewust nog steeds worden gehanteerd, maar je nu niet langer ondersteunen, maar juist een belemmerende werking hebben.

Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen tussen jou en behandelaar, overdracht en tegenoverdracht, die juist ook weer het gevolg zijn van de sturingsregels aangeleerd in beider kerngezin en een belemmerende factor vormen in de therapie.

Op basis van deze beschikbare informatie leer je de relationele en contextuele valkuilen kennen, die voor jou tot een patroon geworden zijn, waaraan je je steeds weer-in tegenstelling tot de ezel-blijft stoten; hetzelfde geldt voor de therapeut, die geïnformeerd door het onderzoek weet in welke valkuilen hij juist bij jou kan vallen. Deze valkuilen verlengen een therapie, als ook doen zijn therapie vaak onsuccesvol zijn, zodat het veranderproces niet op gang komt.

Ook wordt in systeemtherapie op indicatie ondersteuning geboden om ook belemmerende factoren in je systeem te bewerken. Psychiatrie heb je nooit alleen, maar samen in interactie met je directe leefomgeving.

 

Traumatherapie

Er worden eventueel gesprekken aangeboden met een collega psycholoog, voor de beoordeling of EMDR de mogelijkheid biedt om de te sterk verhoogde gefixeerde spanning van je zenuwstelsel terug te brengen, zodat je weer kunt leren leren en de behandeling beter aankan, die er op gericht is om de verbinding met je eigen innerlijke leefwereld te ontwikkelen, gehecht c.q. letterlijk begrepen te raken; hieruit zijn vervolggesprekken gearrangeerd.

 

Sociale ondersteuning

Er kunnen aanvullend ondersteunende en structurerende gesprekken ingepland met een psychiatrisch verpleegkundige, om je te helpen opnieuw structuur op te bouwen om je leven zo weer vorm te kunnen geven, tevens, waar aan de orde, hulp te bieden in het sociale domein.

Deze multidisciplinaire behandeling via de combinatie ervaring, cognitie, traumatherapie, systeem diagnostiek en/of -therapie en/of sociale ondersteuning leidt tot je eigen persoonlijke zorgpad en heeft de voorkeur, is geïndiceerd vanwege het onderling versterkende effect van de diverse therapiemodi, waarbij de sessies in samenspraak met je ingepland zullen worden.

Je hebt ook voldoende tijd om het geleerde te verwerken en in de praktijk van alledag toe te leren passen.

Waar mogelijk krijg je in het aangeboden zorgpad van behandeling ondersteuning door middel van E-Health.

De rode draad van de behandeling wordt met jou en tussen de behandelaren met de regiebehandelaar besproken, mede naar aanleiding van de testen van Embloom, de vragenlijsten die je zelf thuis kunt invullen en die bewerkt worden door een psycholoog tot een hanteerbaar overzicht, waarbij ook geadviseerd wordt hoe de behandeling vorm te geven.

De evaluatie gestuurde behandeling met de rol en de inzet van de regiebehandelaar:

 

De behandelevaluaties

Het einddoel van de behandeling is voldoende adequate decisionmaking op basis van de informatie van de eigen interne referentie, gebaseerd op prioritering van de eigen lichamelijke signalen (affectief communicatief biologisch domein) en emoties (affectief communicatief sociale domein).

Om de drie maanden worden de vragenlijsten via Embloom opnieuw afgenomen en bewerkt door een psycholoog, om het behandelproces objectief te kunnen monitoren, jou en het behandelteam over de voortgang te kunnen informeren en waar nodig jouw zorgpad bij te sturen door de regiebehandelaar in overleg met de behandelaren in de gewenste richting van voldoende adequate decisionmaking.

Aan de hand van de testresultaten wordt geëvalueerd hoe de behandeling in jouw zorgpad vordert, om op die wijze evaluatie-gestuurde behandeling mogelijk te maken, gericht op persoonlijke functioneren, uitbreiding van de coping naar meer adequate decisionmaking (B.E.S.T.). Hierbij wordt in kaart gebracht welke psychiatrische klachten nog aanwezig zijn, of er sprake is van positieve verandering in de coping, dat wil zeggen de decisionmaking en of de behandeling en/of medicatie aangepast dienen te worden.

 

De rol van de regiebehandelaar en casemanager

Eens per drie of vier maanden gedurende het behandeltraject zal er een gesprek plaatsvinden met psychiater / klinisch psycholoog /GZ-psycholoog, die als regiebehandelaar actief is in het jouw behandelproces als patiënt. Doel hiervan is om juist de evaluatie gestuurde behandeling vorm te geven.

Klinische analyse en de gestandaardiseerde gegevens van Embloom maken het juist door hun onderlinge samenhang mogelijk de behandeling daadwerkelijk procesmatig via een persoonlijk zorgpad te kunnen monitoren en aan te sturen van het begin tot aan het einde, waar dit op basis van klinische gegevens alleen zelden voldoende mogelijk is door het ontbreken van een daadwerkelijk eenduidige ‘rode draad’ in de behandeling.

De combinatie van klinische analyse en de testgegevens van Embloom vormen in hun samenhang niet alleen een subjectieve, maar ook objectieve visie op de procesgang van de behandeling, die toetsbaar, reproduceerbaar is, eenduidig onderling kan worden gecommuniceerd tussen jou en behandelaren en tussen de behandelaren onderling.

Deze meer objectieve ‘rode draad’ acht Uw Psychiater onontbeerlijk bij het kunnen creëren van een dynamische leeromgeving voor therapie en om het dynamische streven naar verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling steeds vorm te kunnen blijven geven.

Efficiëntie en effectiviteit van behandeling, met proportionaliteit van middelen zijn daarbij het uitgangspunt.

De behandeling wordt daarbij driemaandelijks inhoudelijk steeds opnieuw gemonitord door opnieuw vragenlijsten via Embloom af te nemen, die vervolgens worden bewerkt door een collega psycholoog naar een goed hanteerbaar informatief rapport over de voortgang in het proces van behandeling naar voldoende adequate decisionmaking.

Door middel van regelmatige MDO tussen de regiebehandelaar en de medebehandelaars wordt op basis van de klinische gegevens en de testgegevens Embloom het behandelproces gemonitord, word jij als patiënt geïnformeerd, om op die wijze de evaluatie-gestuurde behandeling vorm te geven in kader van kwaliteitsmanagement.

Om het uitgangspunt ‘shared decision’ toe te kunnen passen, is het een goed streven om zowel jij als patiënt als je context op die wijze in de behandeling te betrekken.

Op die wijze wordt ook het motto ‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’ door Uw Psychiater steeds meer ingevuld.

 

Procedurele evaluaties

Naast de kwaliteit van het behandelproces wil Uw Psychiater ook de kwaliteit van het procedurele proces monitoren en managen in het kader van kwaliteit en proportionaliteit van de inzet van middelen.

Onderdelen daarvan zijn casemanagement door dezelfde psycholoog, die bij de intake betrokken is, met het monitoren van de uitvoering van de schriftelijke rapportages aan de huisarts, de inzet van de regiebehandelaar op de vaste en vastgelegde momenten gedurende de behandeling en het monitoren/bewaken van de verhouding van de geregistreerde directe/indirecte tijd verbonden aan de behandeling.

 

Schriftelijke rapportages

Voor de schriftelijke rapportages zijn vaste momenten in procedures vastgelegd, ook opgenomen in het kwaliteitsmanagement, die door een isocertificeerder extern getoetst worden. Die toetsing door de isocertificeerder geldt ook voor de andere procedurele items (inzet regiebehandelaar, verhouding directe/indirecte tijd).

 

Inzet regiebehandelaar

Met betrekking tot de inzet van de regiebehandelaar gelden de navolgende vaste gespreksmomenten rond een behandeltraject om de vereiste kwaliteit van zorg te bieden:

 

 • duale intake samen met een collega psycholoog: de regiebehandelaar zet de lijn van onderzoek uit, formuleert ook de werkhypothese voor de latere behandeling.
 • gesprek na afronding van het uitgebreide psychologische onderzoek op basis van de vragenlijsten Embloom om dit nader toe te lichten en je nogmaals de informatie te verschaffen en te verhelderen, die je nodig hebt t.a.v. het eigen behandelproces.
 • elke 3 maanden een gesprek n.a.v. de evaluatie door middel van vragenlijsten Embloom door de psycholoog /casemanager middels een rapportage afgesloten; zo veel mogelijk in een gesprek samen met de medebehandelaars en jou, waar dit niet mogelijk is met jou alleen.
 • waar de regiebehandelaar ook de farmacotherapie invult, op vaste momenten evaluatie momenten, met een zekere voorkeur voor tel. contact in het kader van efficiency.
 • de op vaste tijdstippen gearrangeerde MDO’s met het behandelteam met bij voorkeur niet alleen jij, maar ook met jouw steunsysteem samen.
 • optioneel zijn de gesprekken die je altijd kunt aanvragen ter beantwoording eigen inhoudelijke vragen qua behandeling of medicatie.
 • optioneel zijn gesprekken bij een crisissituatie naar beoordeling van de regiebehandelaar; eerst als er zicht is op een oplossen van de crisis met adequate overdracht naar de reguliere behandeling, zal de regiebehandelaar weer afstand nemen van de behandeling in engere zin.

 

Daarnaast geldt voor de regiebehandelaar als vaste indirecte tijd:

 

 • alle correspondentie definitief maken, die door de collega psycholoog/casemanager is opgesteld en die ter informatie primair voor jou geldt, daarnaast voor de verwijzende huisarts (brief intake, diagnostiekplan, behandelplan, psychologisch onderzoek, evaluaties) en die de ondergrond vormt/rode draad in je behandeling. Hierbij wordt ook de informatie van de MDO’s en de sessieverslagen door medebehandelaars meegewogen.
  Op basis van deze informatie worden ook de medebehandelaars per mail geïnformeerd en wordt de thematiek van het navolgende MDO aangegeven om zo de regiefunctie in te vullen en het gewenste einddoel te bereiken.
 • tenminste 2x per jaar in detail monitoren van de behandeling op uitvoering en procedures.

Tenslotte:

Op basis van B.E.S.T. wil Uw Psychiater de kwaliteit van de behandeling voor jouw borgen en op basis daarvan een langdurig partnership aangaan met zorgverzekeraars.

Kwaliteit van zorg/behandeling vanuit doelmatigheid en proportionele inzet van middelen kan slechts in samenwerking tussen gelijkwaardige partners in ‘shared decision’ worden waargemaakt.

Uw Psychiater wil op die wijze dan ook zijn partnership invulling geven.

Op die wijze wordt ook het motto ‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’ door Uw Psychiater steeds verder ingevuld.

Hierbij is het bewustzijn gegroeid dat zowel patiënten als zorgverzekeraars een stimulerende en uitdagende partner in het veld van de GGZ zijn.

 

De B.E.S.T. methodiek en de daarbij gehanteerde vragenlijsten:

Doel van dit onderzoek is om jou als patiënt en behandelaren te informeren over de procesgang en de toepassing van therapievormen.

Ook kan worden bepaald of therapie mogelijk is/gecontra-indiceerd is/beëindigd kan worden.

 

SQ-48: Symptom Questionnaire 48

De SQ-48 is ontwikkeld als ondersteunend instrument bij diagnostiek. De SQ-48 is een multidimensionale psychopathologie-indicator die tevens het functioneren (werk/studie/vitaliteit) van de onderzochte, gedurende de laatste week inclusief vandaag, in kaart brengt. De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die gescoord worden op een 5-puntsschaal lopend van “Nooit” (0) tot “Zeer Vaak” (5). De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de subschalen VITA en WORK niet meegerekend.

 

De SQ-48 geeft overzicht over de aanwezigheid en de ernst van klachten, waarbij er fysiologisch sprake is van een relatie tussen de aanwezigheid en ernst van klachten met de functie spanningsregulatie van het centrale zenuwstelsel.

Bij veel klachten is er sprake van een disfunctie van de spanningsregulatie waarbij de spanning de aandacht en/of interesse onbewust richt en blijft richten op negatieve omgevingsfactoren.

Leren is dan welhaast onmogelijk!

 

De SQ-48 ondersteunt zo een indicatie voor het verbeteren van de spanningsregulatie en het weer zelf vrij leren richten van de aandacht, die dan niet langer reflexmatig vanuit vrees aangestuurd wordt, maar waarbij de eigen zin die leidt tot lust/plezier weer de fysiologisch eigenlijke ‘laser’ worden voor aandacht en interesse naar omgevingsmogelijkheden, die nu bij een patiënt passend zijn.

Leren wordt dan weer een te realiseren optie.

 

DASS-21-R: Depression, Axiety and Stress Scale 21 – Revised

De DASS-21-R is een zelfrapportage vragenlijst voor het weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden; angst, depressie en stress. De lijst bestaat uit 21 vragen waarbij de keuze gemaakt wordt uit ‘Helemaal niet of nooit van toepassing’ tot ‘Zeer zeker of meestal van toepassing’. De score voor het totaal en voor de subschalen worden berekend door de somscores te bepalen van de samenstellende items.

 

De DASS-21-R geeft een overzicht over de aanwezigheid en de ernst van angst, stress en depressie waarbij er fysiologisch sprake is van een relatie tussen de aanwezigheid en ernst van vrees, stress en depressie met de functie ‘spanningsregulatie’.

Bij veel klachten is er sprake van een disfunctie, waarbij de spanning / vrees de aandacht richt op mogelijk negatieve omgevingsfactoren. De DASS-21-R ondersteunt de indicatie voor het verbeteren van de centrale spanningsregulatie van het centrale zenuwstelsel en het weer zelf vrij leren richten van de aandacht/interesse, die dan niet langer reflexmatig vanuit vrees aangestuurd wordt, maar waarbij de eigen zin, aanleiding tot lust / plezier de ‘laser’ dienen te zijn voor de aandacht/interesse in de mogelijkheden van de omgeving.

 

UBOS-A: Utrechtse Burn-out Schaal

De UBOS meet de mate van burn-out en is in staat om werknemers met burn-out klachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten. Het instrument is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook ingezet worden voor de evaluatie van behandelingsprogramma’s of preventieve trajecten.

Ook hierbij speelt vrees een belangrijke rol, zodat een negatieve uitslag in overeenstemming is met een hoge klachtenscore op de SQ 48 of DASS, wederom een indicatie stelt voor een betere spanningsregulatie van het centrale zenuwstelsel.

 

CIS: Checklist Individuele Spankracht

De CIS meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn. De werknemer wordt gevraagd aan te geven in welke mate de 20 uitspraken over vermoeidheid de afgelopen 2 weken op hem/haar van toepassing waren. 9 antwoorden zijn gespiegeld. Een somscore van boven de 76 wijst op een werknemer die het risico loopt door ziekte (langdurig) uit te vallen. Een score van 27 of hoger is een indicatie voor abnormale moeheid. Een score van 37 of hoger op de sub schaal subjectieve vermoeidheid wordt beschouwd als een indicatie voor ernstige vermoeidheid.

Die moeheid valt ook weer te relateren aan een disfunctie van de regulatie van spanning en emoties door de informatie ervan niet te betrekken in de eigen decisionmaking.

Affectfobie, vrees voor contact /verbinding met de wereld van het eigen gevoel is dan aan de orde en die dient te worden opgepakt in de therapie.

 

SVL: Schokverwerkingslijst

De SVL onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: vermijden en herbeleven. De vragenlijst bestaat uit 15 items, gescoord op een vierpuntschaal. Per subschaal wordt er een score berekent en er wordt een totaalscore berekent welke wordt weergegeven als ‘minimaal’,’licht’, ‘matig’ of ‘ernstig’.

Een hoge score bij ook verdere aanwijzingen voor een disfunctionele spanningsregulatie stelt een indicatie voor het toepassen van EMDR of een andere vorm van traumabehandeling.

 

LKV: de Lichamelijke Klachten Vragenlijst

Aan de hand van de LKV kan gekeken worden naar somatisatie al dan niet met co-morbiditeit met angst en depressie.

Ook hierbij is duidelijk dat een hoge klachtenscore past bij een disfunctie van de spanningsregulatie, veelal het gevolg van vervreemding van de eigen lichamelijkheid, een lichaam te ‘hebben’ in plaats van een lichaam zijn.

De hoge score stelt een indicatie voor het toepassen van ervaringsgerichte therapie (EGT), om op die wijze weer de verbinding met het eigen lichaam te leren leggen.

 

PCL: de Pijncognitie Lijst

De PCL is ontwikkeld voor het meten van attributies (met betrekking tot betekenistoekenning) en verwachtingen (met betrekking tot controle) bij patiënten met pijn.

Ook hierbij is duidelijk dat een hoge klachtenscore past bij een disfunctie van de spanningsregulatie, veelal het gevolg van vervreemding van de eigen lichamelijkheid, een lichaam hebben in plaats van een lichaam zijn.

De hoge score stelt een indicatie voor het toepassen van ervaringsgerichte therapie (EGT), om op die wijze weer de verbinding met het eigen lichaam te leren leggen.

 

FIT-60: Flexibiliteits Index Test

De FIT-60 is een zelfrapportage lijst bestaande uit 60 stellingen die psychologische flexibiliteit in kaart brengt. Psychologische flexibiliteit stelt je in staat om op een flexibele manier met je problemen om te gaan, en je leven in te vullen op een manier die waardevol is voor jou. Psychologische flexibiliteit, is de samensmelting van de zes kerncomponenten (acceptatie, defusie, zelf, hier en nu, waarden, handelen) van Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.

De FIT-60 wordt gescoord op een zevenpunts Likertschaal (0= helemaal oneens, 6 = helemaal eens). Iedere subschaal bevat 10 items; de minimale score op een subschaal is 0, de maximale score is 60. Voor de totaalschaal is het minimum eveneens 0 en het maximum 360 (Flexibiliteits Index Score). Hoe hoger iemand scoort, hoe meer men deze ACT-vaardigheid beheerst. De items zijn gerandomiseerd, alsook gespiegeld. De scores kunnen worden vergeleken met vier normgroepen (algemeen, student, ambulant & klinisch; laag, gemiddeld & hoog).

De score bepaalt mede of therapie mogelijk is en geeft enig inzicht over de duur van de therapie

 

DERS: Difficulty in Emotion Regulation Scale

De DERS is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld om meerdere aspecten te meten die voorkomen bij emotieregulatie problemen in volwassenen en adolescenten. De DERS meet zes facetten van emotieregulatie, namelijk: non-acceptatie van emotionele responsen, problemen met het behalen van doelen, problemen in de impulscontrole, gebrek aan emotioneel bewustzijn, problemen in het begrijpen van een emotionele toestand, en beperkt toegang tot emotieregulatie strategieën. De DERS heeft 36 items, gescoord op een 5 puntenschaal van “Bijna nooit” tot “Bijna altijd”. Een hoge score indiceert meer problemen in de emotieregulatie.

De scores geven inzicht over de emotieregulatie door een patiënt, stellen mede de indicatie voor de combinatie van therapie op cognitief terrein (denkfouten, belemmeringen de negatieve overtuigingen) en ervaringsgericht terrein (onvoldoende embodied zijn; een lichaam hebben in plaats van een lichaam zijn).

 

De DERS wordt gezien als een vragenlijst die inzicht biedt op de persoonlijkheid. De volgende vragenlijsten worden daartoe specifiek benut.

De behandeling van Uw Psychiater is juist gericht op een positieve verandering met betrekking tot de persoonlijke coping, met andere woorden voldoende adequate decisionmaking, waarbij niet langer zekerheid, maar juist het leren hanteren van onzekerheid het uitgangspunt is.

Onzekerheid is innig verbonden met de mondiale wereld van het heden en de toekomst, zekerheid is verbonden met de gesloten wereld van het verleden, maar leidt niet tot adequaat gedrag!

 

NPV-2: Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst

De NPV-2 is een vragenlijst voor het meten van persoonlijkheidskenmerken. Het geeft aan op welke wijze iemand zichzelf beleeft en wenst te presenteren aan anderen. Er zijn 133 items, waarbij men aangeeft of een zin van toepassing op. De items zijn verdeeld over 7 schalen; zelfwaardering, dominantie, zelfgenoegzaamheid, verongelijktheid, rigiditeit, sociale inadequatie en inadequatie.

Met betrekking tot de NPV-2 kan worden gesteld dat er afwijkingen gevonden kunnen worden ten opzichte van een goed genoeg profiel van persoonlijk reageren, het copingrepertoire, de wijze waarop iemand met de uitdagingen van de omgeving omgaat: is er sprake van voldoende adequate decisionmaking?

Bij een goed genoeg profiel is er sprake van gemiddelde tot boven gemiddelde zelfwaardering, de verdere items liggen dan tussen beneden gemiddeld en gemiddeld. Bij de aanwezigheid van dit goed genoeg profiel is er sprake van voldoende zelfregie op basis van adequate afstemming op de eigen interne informatie aangedragen door de lichamelijke- en emotionele signalen, hierbij wordt het paradigma van de eigen keuze gehanteerd.

 

Bij afwijkingen is er sprake van een overwegende gerichtheid op de omgeving vanuit het paradigma van de macht, met als doel controle en beheersing. De score op de items vormt mede de basis voor de indicatie ervaringsgerichte begeleiden om de zelforiëntatie te doen implementeren in combinatie met cognitieve herstructurering met betrekking tot zelfbeeld / het beeld van de ander en belemmerende overtuigingen te leren omkeren naar activerende overtuigingen, waarbij het doorwerken van vrees, schuld en schaamte als regulator voorop staat.

 

Hierbij zijn overdracht en tegenoverdracht van belang, onderzoek daartoe maakt ook het inzetten van systemische diagnostiek naar sturingsregels geïndiceerd.

 

PMT: Prestatie Motivatie Test

De PMT meet persoonlijkheidsdisposities die belangrijk zijn voor de werkhouding en productiviteit. De disposities zijn prestatiemotief, negatieve faalangst en positieve faalangst. De vragenlijst bestaat uit 90 stellingen waarbij er telkens één van de gesloten antwoordmogelijkheden gekozen wordt. De scores worden per subschaal gesommeerd. Prestatiemotief is een stabiele persoonlijkheidsdispositie die leidt tot een verhoogde mate van presteren. Negatieve faalangst is een angst voor stressvolle situaties die resulteert in een negatief effect op prestaties. Positieve faalangst houdt in dat hoge werkdruk en veel verantwoordelijkheid motiveert om tot betere resultaten te komen.

De prestatiemotivatietest geeft een indicatie voor de mate van zelfregie versus regie door de ander met betrekking tot erkenning / goedkeuring. Bij een PMT die als goed genoeg kan worden gekwalificeerd is er sprake van een goede drive, een geringe negatieve faalangst in combinatie met een goede positieve faalangst. Een hoge negatieve faalangst daarentegen in combinatie met een lage positieve faalangst duidt op een negatief zelfbeeld, dat overwegend uit is op erkenning / goedkeuring door de ander als gevolg van onvoldoende zelforiëntatie, waarbij er sprake is van een hoge mate van zelfkritiek in plaats van zelffeedback.

De PMT onderbouwt daarmee de indicatie voor cognitieve herstructurering van het zelfbeeld / beeld van de ander en het leren omkeren van belemmerende overtuigingen naar adequaat mentaliseren, waarbij het doorwerken van ‘vrees’, ‘schuld’ en ‘schaamte’ als regulator voorop staat.

Het inzetten in de therapie van zowel een cognitieve als ervaringsgerichte modus wordt hiermee geïndiceerd.

 

UCL: Utrechtse Copinglijst

De UCL is een lijst voor het samenstellen van het karakteristieke coping gedrag bij confrontatie met problemen of aanpassing vereisende gebeurtenissen. De lijst bestaat uit 47 items, waarbij men aan moet geven hoe vaak men in het algemeen op de beschreven manier reageert. De items zijn onderverdeeld in 7 schalen, te weten actief aanpakken/problemen proberen op te lossen, palliatieve reactie, vermijden/afwachten, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, expressie van emoties en geruststellende gedachten.

De UCL geeft duidelijkheid over de mate van zelfregie door de eigen keuzes te volgen versus regie door de ander door zich af te stemmen op de keuzes van de ander, waarbij het item actief aanpakken nauw verbonden is met zelfregie, de verdere items in meerdere of mindere mate wijzen op regie door de ander.

Om deze testgegevens onderbouwen het inzetten van cognitieve en ervaringsgerichte therapie in hun samenhang.

 

Samenvattend: de testen geven inzicht in de persoonlijke coping, of er sprake is van voldoende adequate decisionmaking en geven Uw Psychiater een steeds beter inzicht in welke therapievormen ingezet dienen te worden, maar ook welke bouwstenen de therapie daadwerkelijk moet kennen om tot positieve verandering te leiden.

 

Hierbij is er sprake van een dynamisch , derhalve ongoing proces, passende bij een lerende organisatie, die jou een leertraject aanbiedt.

De medewerkers van Uw Psychiater zijn er zich van bewust dat ze samen met jou als patiënt steeds verder leren en zo groeien in hun persoonlijke mogelijkheden, die ze met jou in therapie delen.

Derhalve geldt: ‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’.

Heb je vragen over de weergegeven onderwerpen, of feedback, die Uw Psychiater graag tegemoet ziet, dan kun je deze richten aan Uw Psychiater, te weten per mail aan: info@uwpsychiater.nl

Je vraag wordt dan op korte termijn- ook via de mail- beantwoord.

Jouw feedback wordt gebruikt om de informatie te optimaliseren.