Uw behandeling/zorgpaden

De praktijkfilosofie van Uw Psychiater

‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’

Behandeling bij Uw Psychiater roept vaak een aantal vragen op.

Uw Psychiater wil je helpen om deze vragen te beantwoorden door je te informeren over een aantal vragen, die eerder al vaak zijn gesteld.
Mocht je evenwel verdere vragen hebben naar aanleiding van wat je navolgend hebt kunnen lezen, neem dan gerust contact met ons op, dan per mail: info@uwpsychiater.nl.
Je krijgt dan op korte termijn een reactie.
De onderwerpen die worden behandeld op basis van veel gestelde vragen zijn:

 • de behandelfilosofie
 • de werkwijze
 • evaluatie gestuurde behandeling
 • B.E.S.T. methodiek
 • Inclusie-, exclusie en stopcriteria bij behandeling
 • Je zorgpad /behandeltraject

De behandelfilosofie van Uw Psychiater bij het vormgeven van je persoonlijke eigen zorgpad:

Uw Psychiater is een lerende, vraag- en proces gestuurde organisatie op het terrein van de specialistische psychiatrie(SGGZ), waarbij het leren wordt aangestuurd door jouw vragen als patiënt.

Psychiatrie betekent weer leren ‘leren’, je nieuwe mogelijkheden eigen maken om de wereld van vandaag met al zijn onzeker makende uitdagingen, die om een eigen antwoord vragen, weer aan te kunnen.

De benadering van jou als patiënt worden de navolgende uitgangspunten gehanteerd bij begeleiding en/of behandeling, die in hun samenhang de onderliggende behandelfilosofie zijn van Uw Psychiater.

 

 • Er wordt uitgegaan van de ‘procesbenadering’ op basis van een functionele vraag -en of diagnosestelling, waarbij niet je klachten/symptomen leidinggevend zijn en/of blijven met betrekking tot diagnose en de daarvan afgeleide behandelbeleid.
 • Klachten/symptomen vormen de uitkomst van je disfunctionele leer- en decisionmakingproces.
 • Om die reden ben je niet langer in staat de juiste eigen vragen te stellen over hoe om te gaan met de mogelijkheden van de wereld om je heen, derhalve ook niet zelf de juiste antwoorden te vinden en zo onvoldoende in staat is tot adequate decisionmaking.
 • De uitkomstdiagnose wordt weergegeven op basis van de DSM 5 classificatie, om zo een gemeenschappelijke en wetenschappelijk erkende taal te hanteren, een erkend uitgangspunt te scheppen.
 • Met betrekking tot ‘procesbenadering’ zijn te objectiveren en te onderscheiden procesvariabelen geformuleerd, die toetsbaar en om die reden leidinggevend zijn in het systematisch en dynamisch door Uw Psychiater aan u aangeboden leerproces. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor de bij Uw Psychiater werkzame professionals vormen deze procesvariabelen de rode draad van het behandel- en/of leerproces van de aan hun zorg toe vertrouwde patiënten.
 • Op deze wijze is er sprake van evaluatie gestuurde behandeling, die de communicatie tussen jou als patiënt en de verschillende behandelaren eenduidig maakt en/of houdt, zo het leerproces ondersteunt, ook al omdat de reproduceerbare uitkomsten van het evaluatie-onderzoek op ieder moment en voor een ieder, die aan het behandelproces deelneemt, eenduidig reproduceerbaar ter beschikking staan.
 • Het is dus niet langer de klinische gefundeerde opinie van alleen de (regie)behandelaar, die je behandeling aanstuurt tijdens bijvoorbeeld in een MDO, waarbij de kennisoverdracht niet toetsbaar is. Het is de klinische gefundeerde opinie uitgebreid naar een toetsbare objectieve procesvisie, die onderling wordt gedeeld in ‘shared vision’ met jou als patiënt.
 • Deze toetsbare procesvariabelen vormen de gefundeerde te objectiveren ondergrond voor de dynamische leeromgeving die Uw Psychiater samen met jou wil creëren met als doel de kwaliteit van je vraagstelling en de daaraan te koppelen begeleiding/behandeling als vanzelfsprekend continu te verbeteren.
 • Als gevolg van de toepassing van de procesbenadering bestaat er geen tegenstelling tussen patiënten en zorgprofessionals, geen wij versus zij, maar is er sprake van een samen onderweg zijn ten behoeve van je leerproces als patiënt.
 • In het proces van diagnostiek en behandeling wordt ervan uitgegaan dat de aanwezigheid van psychiatrische syndromen het gevolg is van een disfunctionele aanpassing/ adaptatie van je aan jouw omgeving door onvoldoende adequate coping, die dan weer gebaseerd is op onvoldoende adequate decisionmaking, waarbij in onderlinge samenhang fysieke-, biologische-, sociale- en cognitieve factoren een rol spelen, die leiden tot een DSM 5 diagnose.
 • Fysieke-, biologische-, sociale-en cognitieve factoren en/of fysiologische variabelen zijn gebaseerd op eigen fundamentele principes, maar niet langer op door experts, waaronder primair de ouders, geformuleerde regels en normen, die hun eigen essentiële vanzelfsprekendheid kennen, die onderdeel uitmaken van het functionele proces.
 • Het door je te onderkennen en bewust worden van deze principes en de verstorende invloed van regels/normen maakt onderdeel uit van het door jouw gehanteerde leerproces.
 • De drie meest regulerende dynamische principes verbonden aan je eigen leven en aan dat van ons mensen, als onderdeel van het leven, zijn zelforganisatie, onomkeerbaarheid en wederkerigheid.
 • Met betrekking tot het domein van de fysieke- en biologische principes geldt dat er sprake is van ‘embodied’ zijn van een mens, d.w.z. dat primair in en aan de basis van het leerproces van dit domein oriëntatie op de eigen lichamelijke signalen, ervaringen, gevoelens en emoties als informatiedragers staat, die in het hier en nu feedback geven omtrent de biologische (ver)houding met de omgeving.
 • Als mens ‘zijn we een lichaam’, waar we te vaak leren dat we een lichaam ‘hebben’.
 • Procesvariabelen zijn daarbij: DSM 5 diagnose, leermogelijkheden, probleemoplossende mogelijkheden, oordeel mogelijkheden, mogelijkheden tot verandering, mogelijkheden tot regulatie van spanning en emotie, mogelijkheden tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en de keuzebereidheid. Samengevat hanteert Uw Psychiater dan voldoende adequate decisionmaking als het proces van het zelf kunnen aansturen van het eigen leven.
  Daarbij is niet langer externe zekerheid/controle/beheersing aan de orde, maar juist het door je leren omgaan met onzekerheid als dynamisch creatieve kracht vanuit de interne vraagstelling of het aanbod van de omgeving wel passend is voor een patiënt.
 • De disfuncties van deze mogelijkheden ten gevolge van niet vrij zijn van en/of vrij zijn tot leiden tot spanning, onrust, ongemak, fixatie in negatieve emoties, waarbij angst, schuld en schaamte een regulerende en inducerende rol spelen in het ontstaan van psychiatrische symptomen, met andere woorden negatief gedrag en de afwezigheid van de vanzelfsprekende eigen houding en het vanzelfsprekend hanteren van eigen handelingsmogelijkheden, met andere woorden positief gedrag.
 • In de begeleiding / behandeling wordt ervan uitgegaan dat jouw geblokkeerde ontwikkeling op een of meer van de genoemde procesvariabelen aanleiding is tot het psychiatrische syndroom en om die reden zal het focus van de begeleiding/behandeling er dan ook op gericht zijn om die geblokkeerde ontwikkeling te helpen doorbreken, zodat het weer mogelijk wordt de eigen vragen te stellen naar de omgeving, waardoor groei en ontwikkeling weer mogelijk worden, het eigen leven vorm krijgt.
 • In het licht van het hanteren van het procesmodel zal er nimmer sprake zijn van een uni-dimensionele benadering, is de benadering altijd multidimensioneel, biopsychosociaal, waarbij ook de participerende rol van de professionele hulpverlener met diens mogelijkheden en ook onmogelijkheden in het behandelproces als vanzelfsprekend wordt erkend. Daarnaast wordt ook de verdere context/het systeem van de patiënt in zowel diagnose als behandeling, waar mogelijk, betrokken. Onbewuste sturingsregels worden jong aangeleerd en geautomatiseerd, ook al zijn ze in de actualiteit niet langer effectief en/of efficiënt.

De werkwijze bij behandelen door Uw Psychiater en de gehanteerde therapievormen

De werkwijze bij behandelen door Uw Psychiater en de gehanteerde therapievormen:

De werkwijze van Uw Psychiater bevat de volgende elementen:

 • Vraag gestuurd en procesgericht in plaats van aanbod-gestuurd en syndroomgericht.
 • Naast en samen met de patiënt, geen onderscheid wij, de hulpverlener, zij de patiënt.
 • Behandeling gebaseerd op principes, die de psychiatrie tot een min of meer exacte objectieve wetenschap maken en niet op regels behorende tot een subjectief expertsysteem van o.a. primair de ouders/ cultuur/ geloof/ de leermeester.

Het doel van de behandeling is om je te begeleiden in jouw leerproces van het bewust worden van eigen mogelijkheden tot zelfsturing naar authenticiteit op basis van zelforiëntatie, zelfevaluatie, zelffeedback en zelfcorrectie waarbij je als patiënt leert om je primair af te stemmen op de eigen innerlijke signalen van je lichaam en emoties (zelf embodied aanwezig zijn= autonoom) en niet op de signalen van je omgeving (de ander in zijn embodied aanwezig zijn volgen= heteronoom) en daarbij het paradigma van de macht (gebaseerd op vrees voor verlies van energie, verbinding en mogelijkheden) te vervangen door het paradigma van de eigen keuzes (gebaseerd op moed en leefplezier), waarvan klachtenreductie verwacht mag worden met een meer ontspannen levenshouding en leefstijl, gepaard gaande met meer veerkracht, levensvreugde en efficiënter en effectiever gedrag, omdat je dan dicht bij jezelf weet te blijven en niet weer door eenzelfde hanteren van patronen na kortere of langere tijd terugvalt.

Het einddoel van de behandeling is dat je over een eigen intern referentiekader beschikt vanuit vertrouwen in jouw eigen lichamelijke signalen en emoties, die je de handvaten bieden om tot adequate decisionmaking te komen binnen welke context dan ook. Jij bent dan in staat je eigen antwoorden te geven aan de vragen van de omgeving in plaats van vanuit geautomatiseerde stressvolle reacties te blijven handelen.

Dit einddoel kan een reeds bij het begin van de therapie worden benoemd, daarover kan ook shared decision worden bereikt.

In de behandeling zal gekozen worden voor de inzet van diverse behandelmethoden;

Psycho-educatie

Je krijgt allereerst uitleg op basis van het verklaringsmodel geformuleerd in het psychologisch onderzoeksrapport over welke rol je zelf aan de basis speelt in het ontstaan en onderhouden van jouw klachten, die een gevolg zijn van zijn disfunctionele spanningsregulatie op basis van de disfunctie van jouw persoonlijke coping met betrekking tot adequate decisionmaking.

Het doel is om je middels een verklaringsmodel (het PPO) te ondersteunen in jouw leerproces om je bewust te worden van jouw eigen invloed op je klachten en je eigen mogelijkheden tot verandering daartoe.

Driemaandelijkse vindt er evaluatieonderzoek plaats door middel van de vragenlijsten( Embloom), die je informeren in hoeverre er vorderingen worden gemaakt in de gewenste richting van voldoende adequate decisionmaking. Ook het behandelteam wordt hierover geïnformeerd en op die wijze uitgedaagd om de therapie verder de juiste vorm te bieden met betrekking tot het proces dat zij samen met jou als patiënt zijn aangegaan.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In het licht van de therapiemogelijkheden kunnen er gesprekken worden ingepland met de focus op het cognitieve terrein met een psycholoog om je te helpen je belemmerende denkfouten, overtuigingen/ meningen en negatieve zelfbeeld aan te pakken en om te leren zetten naar adequaat mentaliseren op basis van zelforiëntatie op de mogelijkheden van je eigen leefwereld, zodat je meer adequate decisionmaking bereikt.

Klachtenreductie mag je daarvan verwachten, meer nog groei naar een open en ontspannen levenshouding en leefstijl, gepaard gaande met meer veerkracht, levensvreugde en efficiënter en effectiever gedrag.

Ervaringsgerichte therapie (EGT)

Er kunnen gesprekken worden ingepland met een collega ervaringsgericht therapeut/ PMT, die vanuit een ervaringsgerichte behandelwijze invulling geeft aan je leerproces van de emotieregulatie en communicatie vanuit fysiek affectieve verbinding met jezelf als eerste en vervolgens met je omgeving. Op die wijze ontwikkel je een eigen interne referentie gebaseerd op het ervaren van de lichamelijke signalen en emoties als informatiebron over hoe de eigen keuzes vorm te geven naar de omgeving toe in plaats van te moeten reageren op de omgeving.

Autonomie-en zelfregie kunnen zich zo ontwikkelen. Stressreductie gekoppeld aan meer veerkracht, levensvreugde, efficiënter en effectiever gedrag zijn daarvan het gevolg.

Systeemdiagnostiek (SD) en systeemtherapie(ST)

Er kunnen gesprekken worden ingepland met een collega systeemtherapeut, die met jou het onderzoek aangaat naar de (onbewuste) sturingsregels aangeleerd in het kerngezin, die onbewust nog steeds worden gehanteerd, maar je nu niet langer ondersteunen, maar juist een belemmerende werking hebben, waardoor het je nu niet lukt binnen jouw huidige context voldoende aan bod te komen.

Transference focused therapie:

Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen tussen jou en je behandelaar.

Overdracht en tegenoverdracht, oude fysiek affectieve patronen, die juist ook weer het gevolg zijn van de sturingsregels aangeleerd in beider kerngezin vormen een belemmerende factor in de therapie, het leerproces om juist te leren jezelf en de ander affectief te leren ‘lezen’. Juist deze vorm van ‘laaggeletterdheid’ kan je parten spelen om jouw eigen interne referentie te ontwikkelen, de voorwaarde voor voldoende adequate decisionmaking.

Op basis van deze beschikbare informatie leert u de relationele en contextuele valkuilen kennen, die voor u tot een patroon geworden zijn, waaraan u zich steeds weer-in tegenstelling tot de ezel-blijft stoten; hetzelfde geldt voor de therapeut, die ook geïnformeerd door het onderzoek weet in welke valkuilen hij/zij juist jou kan vallen. Deze valkuilen verlengen een therapie, of doen je therapie onsuccesvol laten verlopen, zodat het veranderproces niet op gang komt.

Traumatherapie

Er worden eventueel gesprekken aangeboden met een collega psycholoog, voor de beoordeling of EMDR de mogelijkheid biedt om de te sterk verhoogde gefixeerde spanning van je zenuwstelsel terug te brengen, zodat je weer kunt leren leren en de behandeling beter aankan, die er op gericht is om de verbinding met de eigen innerlijke leefwereld te ontwikkelen, gehecht c.q. letterlijk begrepen te raken; hieruit zijn vervolggesprekken gearrangeerd.

Sociale ondersteuning

Er kunnen aanvullend ondersteunende en structurerende gesprekken ingepland met een psychiatrisch verpleegkundige, om je te helpen opnieuw structuur op te bouwen om jouw leven zo weer vorm te kunnen geven, tevens, waar aan de orde, hulp te bieden in het sociale domein.

Deze multidisciplinaire behandeling via de combinatie ervaring, cognitie, traumatherapie, systeem diagnostiek en/of -therapie en/of sociale ondersteuning heeft de voorkeur, is geïndiceerd vanwege het onderling versterkende effect, waarbij de sessies in samenspraak met jou ingepland zullen worden.

De rode draad van de behandeling wordt in het MDO tussen de behandelaren met de regiebehandelaar besproken, mede naar aanleiding van de testen van Embloom, de vragenlijsten die je zelf thuis kunt invullen en die bewerkt worden door een psycholoog tot een hanteerbaar overzicht, waarbij ook geadviseerd wordt hoe de behandeling vorm te geven.

Er wordt steeds gezocht naar een bij jou passende mix van behandeltoepassingen, die zorg draagt voor effectief behandelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met proportionaliteit. Evaluatie gestuurde behandeling is daarbij essentieel, een voorwaarde.

De evaluatie gestuurde behandeling met de rol en de inzet van de regiebehandelaar

De behandelevaluaties

Het einddoel van de behandeling is voldoende adequate decisionmaking op basis van de informatie van de eigen interne referentie, gebaseerd op prioritering van de eigen lichamelijke signalen (affectief communicatief biologisch domein) en emoties (affectief communicatief sociale domein).

Om de drie maanden worden de vragenlijsten via Embloom opnieuw afgenomen en met je besproken, om het behandelproces objectief te kunnen monitoren, jou en het behandelteam over de voortgang te kunnen informeren en waar nodig de behandeling bij te sturen in een MDO met regiebehandelaar in de gewenste richting van voldoende adequate decisionmaking.

Aan de hand van de testresultaten wordt geëvalueerd hoe de behandeling vordert, om op die wijze evaluatie-gestuurde behandeling mogelijk te maken, gericht op persoonlijke functioneren (B.E.S.T.). Hierbij wordt in kaart gebracht welke psychiatrische klachten nog aanwezig zijn, of er sprake is van positieve verandering in de coping, dat wil zeggen de decisionmaking en of de behandeling en/of medicatie aangepast dienen te worden.

Ook aan het einde van iedere behandelsessie evalueert de behandelaar samen met jou de sessie om je leren te monitoren.

Leren in therapie is soms moeilijk en/of pijnlijk, maar mag ook leuk zijn, een streven dat Uw Psychiater samen met jou invult.

De rol van de regiebehandelaar en casemanager

Eens per drie of vier maanden gedurende het behandeltraject zal er een gesprek plaatsvinden met psychiater / klinisch psycholoog /GZ-psycholoog, die als regiebehandelaar actief is in het je behandelproces. Doel hiervan is om juist de evaluatie gestuurde behandeling vorm te geven.

Klinische analyse en de gestandaardiseerde gegevens van Embloom maken het juist door hun onderlinge samenhang mogelijk de behandeling daadwerkelijk procesmatig te kunnen monitoren en aan te sturen van het begin tot aan het einde, waar dit op basis van klinische gegevens alleen zelden voldoende mogelijk is door het ontbreken van een daadwerkelijk eenduidige ‘rode draad’ in de behandeling.

De combinatie van klinische analyse en de testgegevens van Embloom vormen in hun samenhang niet alleen een subjectieve, maar ook objectieve visie op de procesgang van de behandeling, die toetsbaar, reproduceerbaar is, eenduidig onderling kan worden gecommuniceerd tussen jou en behandelaren en tussen de behandelaren onderling.

Deze meer objectieve ‘rode draad’ acht Uw Psychiater onontbeerlijk bij het kunnen creëren van een dynamische leeromgeving voor therapie en om het dynamische streven naar verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling steeds vorm te kunnen blijven geven.

Efficiëntie en effectiviteit van je behandeling, met proportionaliteit van middelen zijn daarbij het uitgangspunt.

Door middel van regelmatige MDO tussen jou, de regiebehandelaar en de medebehandelaars wordt op basis van de klinische gegevens en de testgegevens Embloom het behandelproces gemonitord, wordt je geïnformeerd, om op die wijze de evaluatie-gestuurde behandeling vorm te geven in kader van kwaliteitsmanagement.

Om het uitgangspunt ‘shared decision’ toe te kunnen passen, is het streven van Uw Psychiater om jou samen met uw context en het behandelteam in de behandeling te betrekken.

Op die wijze wordt ook het motto ‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’ door Uw Psychiater steeds meer ingevuld.

Procedurele evaluaties

Naast de kwaliteit van het behandelproces wil Uw Psychiater ook de kwaliteit van het procedurele proces monitoren en managen in het kader van kwaliteit en proportionaliteit van de inzet van middelen.

Onderdelen daarvan zijn casemanagement door dezelfde psycholoog, die bij de intake betrokken is, met het monitoren van de uitvoering van de schriftelijke rapportages aan de huisarts, de inzet van de regiebehandelaar op de vaste en vastgelegde momenten gedurende de behandeling en het monitoren/bewaken van de verhouding van de geregistreerde directe/indirecte tijd verbonden aan de behandeling.

Schriftelijke rapportages

Voor de schriftelijke rapportages zijn vaste momenten in procedures vastgelegd, ook opgenomen in het kwaliteitsmanagement, die door een isocertificeerder extern getoetst worden. Die toetsing door de isocertificeerder geldt ook voor de andere procedurele items (inzet regiebehandelaar, verhouding directe/indirecte tijd).

Inzet regiebehandelaar

Met betrekking tot de inzet van de regiebehandelaar gelden de navolgende vaste gespreksmomenten rond een behandeltraject om de vereiste kwaliteit van zorg te bieden:

 • intake als vervolg op het eerste gesprek met collega psycholoog: de regiebehandelaar zet de lijn van onderzoek uit, formuleert ook de werkhypothese voor de latere behandeling.
 • gesprek na afronding van het onderzoek van jouw coping tot voldoende adequate decisionmaking (PPO) om dit nader toe te lichten en je nogmaals de informatie te verschaffen en te verhelderen, die je nodig hebt t.a.v. het eigen behandelproces.
 • elke 3 maanden een gesprek n.a.v. de evaluatie door middel van vragenlijsten Embloom door de psycholoog /casemanager middels een rapportage afgesloten; zo veel mogelijk in een gesprek samen met jou en de medebehandelaars, waar dit niet mogelijk is met jou alleen.
 • waar de regiebehandelaar ook de farmacotherapie invult, op vaste momenten evaluatie momenten, met een zekere voorkeur voor tel. contact in het kader van efficiency.
 • de op vaste tijdstippen gearrangeerde MDO’s met het behandelteam met bij voorkeur niet alleen, maar ook met je steunsysteem samen.
 • optioneel zijn de gesprekken die een patiënt altijd kan aanvragen ter beantwoording eigen inhoudelijke vragen qua behandeling of medicatie.
 • optioneel zijn gesprekken bij een crisissituatie naar beoordeling van de regiebehandelaar; eerst als er zicht is op een oplossen van de crisis met adequate overdracht naar de reguliere behandeling, zal de regiebehandelaar weer afstand nemen van de behandeling in engere zin.

Daarnaast geldt voor de regiebehandelaar als vaste indirecte tijd:

 • Alle correspondentie definitief maken, die door de collega psycholoog/casemanager is opgesteld en die ter informatie primair voor de patiënt geldt, daarnaast voor de verwijzende huisartsn(brief intake, diagnostiekplan, behandelplan, PPO, evaluaties) en die de ondergrond vormt/rode draad in de behandeling. Hierbij wordt ook de informatie van de MDO’s en de sessieverslagen door medebehandelaars meegewogen.
 • Op basis van deze informatie worden ook de medebehandelaars per mail geïnformeerd en wordt de thematiek van het navolgende MDO aangegeven om zo de regiefunctie in te vullen en het gewenste einddoel te bereiken.
 • Tenminste 2x per jaar in detail monitoren van de behandeling op uitvoering en procedures.

Tenslotte:

Op basis van B.E.S.T. wil Uw Psychiater de kwaliteit van de behandeling voor patiënten borgen en op basis daarvan een langdurig partnership aangaan met zorgverzekeraars.

Kwaliteit van zorg/behandeling vanuit doelmatigheid en proportionele inzet van middelen kan slechts in samenwerking tussen gelijkwaardige partners in ‘shared decision’ worden waargemaakt.

Uw Psychiater wil op die wijze dan ook zijn partnership invulling geven.

Op die wijze wordt ook het motto ‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’ door Uw Psychiater steeds verder ingevuld.

Hierbij is het bewustzijn gegroeid dat zowel patiënten als zorgverzekeraars een stimulerende en uitdagende partner in het veld van de GGZ zijn.

De B.E.S.T. methodiek en de daarbij gehanteerde vragenlijsten

Doel van dit onderzoek is om patiënt en behandelaren te informeren over de procesgang en de toepassing van therapievormen.

Ook kan worden bepaald of therapie mogelijk is/gecontra-indiceerd is/beëindigd kan worden.

SQ-48: Symptom Questionnaire 48

De SQ-48 is ontwikkeld als ondersteunend instrument bij diagnostiek.

De SQ-48 geeft overzicht over de aanwezigheid en de ernst van klachten, waarbij er fysiologisch sprake is van een relatie tussen de aanwezigheid en ernst van klachten met de functie spanningsregulatie van het centrale zenuwstelsel, de zogenaamde arousal.

Bij veel klachten is er sprake van een disfunctie van de spanningsregulatie waarbij de spanning de aandacht en/of interesse onbewust richt en blijft richten op negatieve omgevingsfactoren.

Leren is dan welhaast onmogelijk!

De SQ-48 ondersteunt zo een indicatie voor het verbeteren van de spanningsregulatie en het weer zelf vrij leren richten van de aandacht, die dan niet langer reflexmatig vanuit vrees aangestuurd wordt, maar waarbij de eigen zin die leidt tot lust / plezier weer de fysiologisch eigenlijke ‘laser’ worden voor aandacht en interesse naar omgevingsmogelijkheden, die nu bij een patiënt passend zijn.

Leren wordt dan weer een te realiseren optie.

DASS-21-R: Depression, Axiety and Stress Scale 21 – Revised

De DASS-21-R is een zelfrapportage vragenlijst voor het weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden; angst, depressie en stress.

De DASS-21-R geeft een overzicht over de aanwezigheid en de ernst van angst, stress en depressie waarbij er fysiologisch sprake is van een relatie tussen de aanwezigheid en ernst van vrees, stress en depressie met de functie ‘spanningsregulatie’.

Bij veel klachten is er sprake van een disfunctie, waarbij de spanning / vrees de aandacht richt op mogelijk negatieve omgevingsfactoren. De DASS-21-R ondersteunt de indicatie voor het verbeteren van de centrale spanningsregulatie van het centrale zenuwstelsel en het weer zelf vrij leren richten van de aandacht/interesse, die dan niet langer reflexmatig vanuit vrees aangestuurd wordt, maar waarbij de eigen zin, aanleiding tot lust / plezier de ‘laser’ dienen te zijn voor de aandacht/interesse in de mogelijkheden van de omgeving.

UBOS-A: Utrechtse Burn-out Schaal

De UBOS meet de mate van burn-out, uitputting, vermoeidheid, gemis aan energie. Het instrument is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook ingezet worden voor de evaluatie van behandelingsprogramma’s of preventieve trajecten.

Ook hierbij speelt vrees een belangrijke rol, zodat een negatieve uitslag in overeenstemming is met een hoge klachtenscore op de SQ 48 of DASS, wederom een indicatie stelt voor een betere spanningsregulatie van het centrale zenuwstelsel.

CIS: Checklist Individuele Spankracht 

De CIS meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn.

Die moeheid valt ook weer te relateren aan een disfunctie van de regulatie van spanning en emoties door de informatie ervan niet te betrekken in de eigen decisionmaking.

Affectfobie, vrees voor contact /verbinding met de wereld van het eigen gevoel is dan aan de orde en die dient te worden opgepakt in de therapie.

SVL: Schokverwerkingslijst

De SVL onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: vermijden en herbeleven.

Een hoge score bij ook verdere aanwijzingen voor een disfunctionele spanningsregulatie stelt een indicatie voor het toepassen van EMDR of een andere vorm van traumabehandeling.

LKV: de Lichamelijke Klachten Vragenlijst

Aan de hand van de LKV kan gekeken worden naar het voorkomen van lichamelijke klachten als gevolg van een te hoge fysieke spanning al dan niet met co-morbiditeit met angst en depressie.

Ook hierbij is duidelijk dat een hoge klachtenscore past bij een disfunctie van de spanningsregulatie, veelal het gevolg van vervreemding van de eigen lichamelijkheid, een lichaam te ‘hebben’ in plaats van een lichaam zijn.

De hoge score stelt een indicatie voor het toepassen van ervaringsgerichte therapie (EGT), om op die wijze weer de verbinding met het eigen lichaam te leren leggen, je lichaam opnieuw te leren lezen.

PCL: de Pijncognitie Lijst

De PCL is ontwikkeld voor het meten van attributies (met betrekking tot betekenistoekenning) en verwachtingen (met betrekking tot controle) bij patiënten met pijn.

Ook hierbij is duidelijk dat een hoge klachtenscore past bij een disfunctie van de spanningsregulatie, veelal het gevolg van vervreemding van de eigen lichamelijkheid, een lichaam hebben in plaats van een lichaam zijn.

De hoge score stelt een indicatie voor het toepassen van ervaringsgerichte therapie (EGT), om op die wijze weer de verbinding met het eigen lichaam te leren leggen.

FIT-60: Flexibiliteits Index Test

De FIT-60 is een zelfrapportage lijst, die de psychologische flexibiliteit in kaart brengt. Psychologische flexibiliteit stelt je in staat om op een flexibele manier met je problemen om te gaan, en je leven in te vullen op een manier die waardevol is voor jou. Psychologische flexibiliteit, is de samensmelting van de zes kerncomponenten (acceptatie, defusie, zelf, hier en nu, waarden, handelen) van Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.

De score bepaalt mede of therapie mogelijk is en geeft enig inzicht over de duur van de therapie

DERS: Difficulty in Emotion Regulation Scale

De DERS is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld om meerdere aspecten te meten die voorkomen bij emotieregulatie problemen in volwassenen en adolescenten.

De scores geven inzicht over je emotieregulatie, stellen mede de indicatie voor de combinatie van therapie op cognitief terrein (denkfouten, belemmeringen de negatieve overtuigingen) en ervaringsgericht terrein (onvoldoende embodied zijn; een lichaam hebben in plaats van een lichaam zijn).

De DERS wordt gezien als een vragenlijst die inzicht biedt op je competentie van het kunnen reguleren van jouw emoties.

De behandeling van Uw Psychiater is juist gericht op een positieve verandering met betrekking tot de persoonlijke coping, met andere woorden voldoende adequate decisionmaking, waarbij niet langer zekerheid, maar juist het leren hanteren van onzekerheid het uitgangspunt is.

Onzekerheid is innig verbonden met de mondiale wereld van het heden en de toekomst, zekerheid is verbonden met de gesloten wereld van het verleden, maar leidt niet tot adequaat gedrag!

NPV-2: Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst

De NPV-2 is een vragenlijst voor het meten van persoonlijkheidskenmerken. Het geeft aan op welke wijze iemand zichzelf beleeft en wenst te presenteren aan anderen/ de context.

Met betrekking tot de NPV-2 kan worden gesteld dat er afwijkingen gevonden kunnen worden ten opzichte van een profiel van persoonlijk reageren, het copingrepertoire, de wijze waarop iemand met de uitdagingen van de omgeving omgaat: is er sprake van voldoende adequate decisionmaking?

Bij een goed genoeg profiel is er sprake van gemiddelde tot boven gemiddelde zelfwaardering, de verdere items liggen dan tussen beneden gemiddeld en gemiddeld. Bij de aanwezigheid van dit goed genoeg profiel is er sprake van voldoende zelfregie op basis van adequate afstemming op de eigen interne informatie aangedragen door de lichamelijke- en emotionele signalen, hierbij wordt het paradigma van de eigen keuze gehanteerd.

Bij afwijkingen is er sprake van een overwegende gerichtheid op de omgeving vanuit het paradigma van de macht, met als doel controle en beheersing. De score op de items vormt mede de basis voor de indicatie ervaringsgerichte begeleiden om de zelforiëntatie te doen implementeren in combinatie met cognitieve herstructurering met betrekking tot zelfbeeld / het beeld van de ander en belemmerende overtuigingen te leren omkeren naar activerende overtuigingen, waarbij het doorwerken van vrees, schuld en schaamte als regulator voorop staat.

Hierbij zijn overdracht en tegenoverdracht van belang, onderzoek daartoe maakt ook het inzetten van systemische diagnostiek naar sturingsregels geïndiceerd.

PMT: Prestatie Motivatie Test

De PMT meet persoonlijkheidsdisposities die belangrijk zijn voor de activiteitenhouding en productiviteit. De disposities zijn prestatiemotief, negatieve faalangst en positieve faalangst.

De prestatiemotivatietest geeft een indicatie voor de mate van zelfregie versus regie door de ander met betrekking tot erkenning / goedkeuring. Bij een PMT die als goed genoeg kan worden gekwalificeerd is er sprake van een goede drive, een geringe negatieve faalangst in combinatie met een goede positieve faalangst. Een hoge negatieve faalangst daarentegen in combinatie met een lage positieve faalangst duidt op een negatief zelfbeeld, dat overwegend uit is op erkenning / goedkeuring door de ander als gevolg van onvoldoende zelforiëntatie, waarbij er sprake is van een hoge mate van zelfkritiek in plaats van zelffeedback.

De PMT onderbouwt daarmee de indicatie voor cognitieve herstructurering van het zelfbeeld / beeld van de ander en het leren omkeren van belemmerende overtuigingen naar adequaat mentaliseren, waarbij het doorwerken van ‘vrees’, ‘schuld’ en ‘schaamte’ als regulator voorop staat.

Het inzetten in de therapie van zowel een cognitieve als ervaringsgerichte modus wordt hiermee geïndiceerd.

UCL: Utrechtse Copinglijst

De UCL is een lijst voor het samenstellen van het karakteristieke coping gedrag bij confrontatie met problemen of aanpassing vereisende gebeurtenissen.

De UCL geeft duidelijkheid over de mate van zelfregie door de eigen keuzes te volgen versus regie door de ander door zich af te stemmen op de keuzes van de ander, waarbij het item actief aanpakken nauw verbonden is met zelfregie, de verdere items in meerdere of mindere mate wijzen op regie door de ander.

Om deze testgegevens onderbouwen het inzetten van cognitieve en ervaringsgerichte therapie in hun samenhang.

Samenvattend: de testen geven inzicht in je persoonlijke coping, of er sprake is van voldoende adequate decisionmaking en geven Uw Psychiater een steeds beter inzicht in welke therapievormen ingezet dienen te worden, maar ook welke bouwstenen de therapie daadwerkelijk moet kennen om tot positieve verandering te leiden.

Hierbij is er sprake van een dynamisch , derhalve ongoing proces, passende bij een lerende organisatie.

De medewerkers van Uw Psychiater zijn er zich van bewust dat ze samen met jou als patiënt steeds verder leren en zo groeien in hun persoonlijke mogelijkheden, die ze met jou in therapie delen.

Derhalve geldt: ‘Samen beter, beter Samen: Samen onderweg in een lerende organisatie’.

Heb je vragen over de weergegeven onderwerpen, dan kun je deze richten aan Uw Psychiater, te weten per mail aan: info@uwpsychiater.nl  

Je vraag wordt dan op korte termijn- ook via de mail- beantwoord.

Inclusie-, exclusie- en stopcriteria bij behandeling door Uw Psychiater

Uw Psychiater wil jou gericht, passend en proportioneel behandeling bieden.

Daartoe zijn criteria geformuleerd om te starten met behandeling, of om juist niet te starten met  behandelen en tenslotte om een lopende behandeling al dan niet succesvol te beëindigen.

Steeds wordt daar bij met jou samen gekeken naar jouw mogelijkheden op basis van een onderbouwde indicatie, met het streven naar ‘shared vision’ en ‘shared decision’.

Inclusiecriteria.

Om je een passende behandeling te bieden, die ook proportioneel is, hanteert Uw Psychiater een aantal criteria, die de indicatie tot behandeling in engere zin stellen, die ook vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar. 

Op die wijze is het voor de medewerkers van Uw Psychiater mogelijk je professioneel te behandelen, op welke wijze ook kwaliteit van behandeling geboden kan worden binnen de gewenste proportionele mogelijkheden. 

Bij de verwijzing door je huisarts en/of uit de intake wordt duidelijk of je wel of niet past binnen de ambulante GGZ-setting waarin Uw Psychiater je behandeling kan bieden op basis van de vigerende richtlijnen, die ook de kwaliteit van de behandeling waarborgen.

Vanuit onze behandelfilosofie wil Uw Psychiater samen met jou een behandeltraject aangaan, waarbij jij de ‘probleemeigenaar’ bent, en de medewerkers van Uw Psychiater je professioneel begeleiden als ‘procesbegeleider’ in je eigen leertraject. 

Hieronder lees je de criteria, die horen bij een passende indicatie, waarmee je in aanmerking komt voor de bij jou passende behandeling door Uw Psychiater. 

Inclusie criteria:

 • Je bent ouder dan 18; hoge leeftijd is verder geen exclusiecriterium.
 • Er is bij jou sprake van een DSM classificatie, die behandeling geïndiceerd maakt en die vergoed wordt door zorgverzekeraars. 

DSM classificatie zijn onder andere:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Angst/ Paniek/ Fobie
 • Depressie 
 • PTSS 
 • Psychische stoornis door een somatische aandoening
 • Somatoforme stoornis
 • Slaapstoornis
 • Dissociatieve stoornis
 • Comorbiditeit bij genderdysforie
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Jouw vraag naar een second opinion op verwijzing door je huisarts of een somatisch/GGZ-specialist.

Exclusiecriteria.

Hieronder volgen criteria, om welke reden je dan geen behandeling geboden kan worden op basis van vigerende richtlijnen. 

Achtergrond:

Deze criteria worden voornamelijk bepaald omdat Uw Psychiater werkt vanuit een ambulante setting, zonder beschikbaarheid van een crisisdienst. Die wordt in de regio ingevuld door Dimence, met wie goed wordt samengewerkt. 

Om die reden is Uw Psychiater alleen, maar wel goed bereikbaar, op werkdagen tijdens kantooruren.

Daarnaast spelen ook variabelen in je zorgvraag, het gebruik van middelen en de persoonlijke mogelijkheden tot reflectie een rol, waar het gaat om de indicatie voor behandelen in engere zin.

Exclusie op basis van pathologie: 

 • Als je al bij aanvang van je behandeling (ernstig) suïcidaal of crisisgevoelig gedrag toont. De mogelijkheid tot acute crisisbehandeling ontbreekt bij Uw Psychiater, wordt wel voor lopende behandelingen in samenwerking met Dimence ingevuld. 
 • Als je te sterk ontregelende actuele psychiatrische problematiek toont, zoals onder andere past bij  een acute psychose, sociaal ontregelende schizofrenie en/of waanstoornis, of bij ernstig automutilatief gedrag gepaard gaande met zo’n forse zelfbeschadiging, dat een ziekenhuisopname recidiverend aan de orde is.
 • Als je een te sterke sociaalmaatschappelijke ontregeling kent door het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs.
 • Als je op verschillende levensgebieden een te grote zorgvraag heeft, die dagbehandeling of een klinische opname geïndiceerd maakt.
 • Als je een voorgeschiedenis heeft van te fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag, met name op het gebied van de agressieregulatie, zeker waar dit eerder in je hulpverlening aan de orde is geweest.
 • Als je te forse klachten hebt vanuit persoonlijkheidsproblematiek, die voor jou een klinische opname geïndiceerd maakt. Dit wordt bij de verwijzing door de huisarts bekeken of na het doorlopen van het diagnostische traject, waarbij Uw Psychiater wel samen met je kijkt hoe dan verder.
 • Als er in jouw systeem sprake is van actuele onveiligheid en een te hoge stressbelasting, omdat er naast je psychiatrische eigen problematiek ook te grote systeemvraagstukken aan de orde zijn (bijvoorbeeld onder andere een vechtscheiding). In dat geval kan er geen behandeling geboden worden in engere zin, maar wel ondersteuning en eventueel farmacotherapie.
 • Als je verminderd tot niet in staat bent tot zelfreflectie, waardoor het voor je te moeilijk is jouw eigen gedrag te bezien en beoordelen. Behandeling in engere zin is dan veelal niet aan de orde, wel wordt er ondersteuning in combinatie met farmacotherapie geboden.

Criteria voor het beëindigen van de behandeling

Je behandeling kent een begin en een einde. Daarbij wordt door het behandelteam met jou steeds ‘shared decision’ nagestreefd.

Uw Psychiater biedt je behandeling op basis van de filosofie van de evaluatie gestuurde behandeling, ingevuld door het driemaandelijks afnemen van vragenlijsten (Embloom). De resultaten van het onderzoek informeren je in detail over hoe je ervoor staat in de behandeling.

Die aanpak biedt jou en het behandelteam inzicht over je vooruitgang of het stagneren daarvan. 

Zowel over de vooruitgang als de stagnatie van de behandeling wordt je geïnformeerd, zodat het mogelijk is om zelf de behandeling bij te sturen in samenspraak met het behandelteam om zo de meest bij jou passende behandeling vorm te kunnen geven, waarbij ook de proportionaliteit meegewogen wordt.

Dat laatste is zeker van belang in de toename van de wachttijden voor behandeling en de langdurige wachtlijsten voor GGZ behandeling.

In de behandelfilosofie van Uw Psychiater past zowel kwaliteit van behandelen, maar ook de proportionaliteit er van. Dat betekent dat Uw Psychiater zich inzet om de behandeling effectiever te doen zijn met een aanhoudend streven naar vermindering van de duur van de behandeling. 

Dit streven is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagement van Uw Psychiater, waarbij de inzet van de evaluatie gestuurde behandeling een essentieel onderdeel is gebleken.

Je behandeling kan positief eindigen, maar ook negatief. Dan is je behandeling nog niet afgerond, maar is er toch een indicatie aanwezig is om de behandeling te beëindigen. In samenspraak met jou worden dan de mogelijkheden van verdere begeleiding onderzocht, vaak in combinatie met farmacotherapie. 

Positieve criteria voor beëindiging:

 • Klinisch voldoende groei/verbetering met ook voldoende coping om een recidief te voorkomen ondersteund door het vragenlijstonderzoek van Embloom.
 • Wanneer je zelf aangeeft dat het voor jou voldoende goed gaat, maar er klinisch en op basis van vragenlijstonderzoek van Embloom nog onvoldoende basis aanwezig geacht wordt om terugvallen/een recidief te voorkomen. 

Je wordt dan meestal gevolgd in jouw opinie, maar er wordt wel besproken dat de kans op terugvallen nog zeker aanwezig is, dat je, wanneer dat aan de orde is, ook weer welkom bent voor behandeling.

Negatieve criteria voor beëindiging:

 • Na langdurige behandeling is er nog geen sprake van voldoende klinische groei/verbetering ondersteund door het vragenlijstonderzoek van Embloom, waarbij het niet de verwachting is dat verdere behandeling tot meer resultaat zal leiden. 

In samenspraak met jou wordt dan gezocht naar de vorm van passende persoonlijke begeleiding.

 • Onvoldoende motivatie tot behandeling, die onder andere blijkt door te frequente afwezigheid, afzeggen van behandelsessies, niet aangaan van huiswerkopdrachten. 

In samenspraak met jou zal worden gezocht naar de mogelijkheid om de impasse in de behandeling te doorbreken. Daartoe worden er gerichte afspraken op papier gezet met criteria, waaraan je nu wel invulling geeft door jouw behandelverantwoordelijkheid te nemen. Deze criteria zijn echter ook limitatief. 

Mocht je ook nu niet je eigen verantwoording opnemen voor de continuïteit van je behandeling, dan wordt dit ten 2e male met je besproken en zal de behandeling worden beëindigd.

 • Het bij herhaling niet of niet tijdig afhandelen van de nota’s voor behandeling. 

De behandeling kan dan weer worden opgepakt als je de nota’s van behandeling hebt betaald. Uw Psychiater streeft dan na om de wachttijd van de opnieuw te starten behandeling zo kort mogelijk te houden.