Privacy Statement

Inleiding
Uw Psychiater, gevestigd te Dokter van Wiechenweg 8, 8025 BZ Zwolle en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 60259892, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Uw Psychiater van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens

Uw Psychiater verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

   

   • NAW gegevens

   • overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)

   • communicatiegegevens (telefoon, e-mail)

   • administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnummer)

   • medische gegevens [beschrijving]

  Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
  Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Uw Psychiater een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Uw Psychiater elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

  Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

  Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Uw Psychiater een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Als Uw Psychiater uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

  Uw Psychiater verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Uw gegevens worden volgens de wettelijk termijn 20 jaar bewaard.

  Beveiliging van gegevens

  Uw Psychiater draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

  Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

  Uw Psychiater legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Uw Psychiater gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. Uw Psychiater heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

  De website(s) van Uw Psychiater kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Uw Psychiater heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

  Uw Psychiater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

  Rechten
  Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

  Recht op inzage

  Uw Psychiater moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

  Recht op rectificatie

  Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Uw Psychiater fout verwerkt? Dan moet Uw Psychiater die aanpassen als u daarom vraagt.

  Recht op het indienen van een klacht
  Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

  Recht op overdracht

  Als Uw Psychiater een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Uw Psychiater worden overdragen aan die andere partij.

  Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

  U mag aangeven dat uw gegevens die bij Uw Psychiater liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

  Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Uw Psychiater beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Uw Psychiater onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Uw Psychiater met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Uw Psychiater krijgt daartoe aanleiding geeft. Uw Psychiater zal u in dat geval informeren.

  Vragen
  Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Uw Psychiater opnemen via Dokter van Wiechenweg 8, 8025 BZ Zwolle.