Veel gestelde vragen

Hoe is de klachtenafhandeling geregeld bij Uwpsychiater?

Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Uw Psychiater over een klachtenreglement. Het is de verantwoordelijkheid van de directie van Uw Psychiater te zorgen voor snelle en correcte afhandeling van klachten. Bij het vaststellen van het reglement is aandacht besteed aan het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

In het geval Uw Psychiater klachten ontvangt, zal zij hieruit ook belangrijke signalen over haar eigen functioneren halen en conclusies trekken. Het voorkomen van klachten in de toekomst en de verbetering van producten en diensten zal hierbij het doel zijn. De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister.

Heb je een klacht over de behandeling van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater? Of ben je ontevreden over de manier waarop de hulpverlener/behandelaar of zijn of haar medewerker met je omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de zorg.

Klagen is niet negatief

Zowel voor jezelf als voor de hulpverlener biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat jouw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Waarover kun je klagen?

Een klacht is een uiting van ongenoegen. Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over de bejegening door het personeel of over praktische zaken zoals tijden en onkosten. Je kan ook een klacht hebben over het gedrag van de hulpverlener of over de omgang met jouw medische gegevens.

Als je niet tevreden bent over de verleende zorg, kan je dit eerst zelf met de zorgverlener bespreken. Zo krijgt de zorgverlener ook de gelegenheid zijn eventuele fout te herstellen.

Dr. Busard is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dit betekent dat de Geschillencommissie Zorg Algemeen alle geschillen kan behandelen die op of na 01-01-2017 schriftelijk bij ons zijn ingediend

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Een klacht kun je schriftelijk indienen. Als je een ander persoon machtigt kan deze ook namens jou een klacht indienen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Omschrijf de klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld eigen naam en adres, evenals de naam van de behandelaar en het praktijkadres. Stuur de brief voorzien van je handtekening naar Uw Psychiater. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Daarna zal de Uw Psychiater je nader informeren over de behandeling van de klacht.

Stuur uw klacht naar:

Uw Psychiater

Dokter van Wiechenweg 8b

8025 BZ Zwolle

Hoe wordt de cliënttevredenheid gemeten?

Cliënten geven behandelingen bij Uw Psychiater een gemiddelde score van 8,6. Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat cliënten Uw Psychiater aanbevelen, scoort Uw Psychiater een 8,7.

De uitslagen van het cliëntervaringsonderzoek van Uw Psychiater aan de hand van de CQI (Consumer Quality Index) is geanalyseerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Telepsy. Uw Psychiater scoort goed op alle dimensies van de CQI namelijk; ‘Bereikbaarheid’, ‘Informatie behandeling’, ‘Keuzemogelijkheden’, ‘Bejegening’ en ‘Hulpwensen’.

Ieder jaar maakt Uw Psychiater een verbeterplan op basis van de uitkomsten van deze meting. De CQI is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten. Beide zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. Het is een instrument dat naast de tevredenheid vooral de “ervaringen” van cliënten in de zorg meet. Het gebruik van dit instrument wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en alle partijen in de zorg.

Cliëntenraad

Naast het evalueren en bijsturen naar aanleiding van de resultaatmetingen willen we ook een stap verder gaan en proactief de zorg verbeteren in directe dialoog met de cliënt. Over je ervaringen, over de toekomst en het beleid dat we graag in samenspraak met jouw willen ontwikkelen. Heb je vanuit jouw eigen ervaring met Uw Psychiater interesse in een actieve bijdrage aan verbetering van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland? Wellicht vind je het dan interessant om deel te nemen aan onze Cliëntenraad.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of ex-cliënten van Uw Psychiater. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en praat mee en adviseert over de organisatie, de kwaliteit van de zorg en het beleid. De GGZ is erg in beweging, waarbij er tal van kansen zijn om de zorg te verbeteren én om de waarde van kwalitatief goede psychische behandeling te laten zien. Er wordt een cliëntenraad opgericht bij Uw Psychiater: Cliëntenraad Volwassenen.

Een aantal keren per jaar vindt er een bijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leden van de raad aan de hand van een aantal onderwerpen de kwaliteit van de zorgverlening van Uw Psychiater. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die besproken worden in de Cliëntenraad:

  • e-Health
  • Bejegening door de behandelaar
  • Resultaat van de behandeling
  • Ketensamenwerking in de regio

Uiteraard worden ook onderwerpen besproken die door de deelnemers als belangrijk worden ervaren.

Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy?

Uw Psychiater gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht, professionals hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. Onze medewerkers mogen alleen informatie verstrekken aan derden die direct bij de dienstverlening betrokken zijn.

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

Je gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk voor bevoegden. Middels autorisaties is afgeschermd dat medewerkers alleen die gegevens zien die ze mogen zien. Je hebt het recht jouw gegevens in te zien en zo nodig aan te passen. Je dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard.

Wij leven de regels na die zijn vast gelegd in de de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Het privacy reglement van Uw Psychiater waarborgt dat de toegang tot de (medische) dossiers beperkt blijft. Wij maken gebruik van persoonsgegevens. Hiertoe beschikt Uw Psychiater over het Electronisch Patientendossier ‘Medicore’, een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om (medische) gegevens middels autorisatie af te schermen volgens het Privacy regelement van Uw Psychiater.

Privacyreglement

Het privacyreglement is onderdeel van ons kwaliteitssysteem en is gecertificeerd volgens de HKZ norm.
Je kan hier het privacyreglement van Uw Psychiater downloaden.
Voor vragen kun je contact opnemen via volgend telefoonnummer: 038-4220580

Link van het reglement:

Privacy reglement

Uw Psychiater, praktijk voor psychiatrie te Zwolle Bloemendalstraat 7 8011 PJ Zwolle

Artikel 1

Alle wettelijke bepalingen inzake de privacy van burgers i.c. cliënten van Uw Psychiater worden gerespecteerd.

Artikel 2

Alle verkregen informatie over individuele cliënten is vertrouwelijk en zal met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is beschreven worden behandeld.

Artikel 3

Medewerkers van Uw Psychiater hebben een geheimhoudingsverplichting inzake de persoonsgegevens van cliënten en andere vertrouwelijke informatie.

Artikel 4

De directie van Uw Psychiater is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens.

Artikel 5

Cliënten, c.q. hun gemachtigden, kunnen, na legitimering, hun dossier inzien en, na een daartoe gedaan verzoek, in het bezit komen van een kopie. Bezwaren ten aanzien van de inhoud van het dossier kunnen worden ingediend bij de directie Uw Psychiater hierbij verwijzende naar het klachtenreglement.

Artikel 6

Bij beëindiging van de met derden gesloten overeenkomsten zullen alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegeven, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening worden verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden zeven jaar bewaard.

Artikel 7

Cliënten ontvangen voorafgaand aan de te starten dienstverlening door Uw Psychiater een privacyreglement uitgereikt.

Artikel 8

De door derden verstrekte gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wbp en deze gegevens worden behandeld met inachtneming van wat in deze wet is bepaald.

Artikel 9

De door derden verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen.

Tarieven:

Tarieven 2020 Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/

Tarieven 2021 Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen zijn kleine groepen lotgenoten. In een zelfhulpgroep kun je ervaren dat je niet de enige bent met depressieve klachten en kun je steun, erkenning en herkenning vinden.

Daarnaast kan een zelfhulpgroep een nieuw sociaal netwerk bieden. Deelname is vrijwillig en gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Voorbeelden van zelfhulp(groepen) zijn: