Betaling

Vergoeding behandelingen zorgverzekeraars

Verzekering:

Voor 2024 hebben we met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Indien je bij Zorg en Zekerheid verzekert bent kun je helaas niet in behandeling komen bij ons omdat we daarvan geen vergoeding ontvangen.

Onze AGB-code van de instelling is 22221259. Zorgverzekeraars zullen via deze code het contract kunnen vinden.

 

Per 1 januari 2022 zijn de declaraties veranderd (zie www.zorgprestatiemodel.nl) naar betaling per consult.

Eigen bijdrage

In tegenstelling tot enkele andere vormen van zorg geldt voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in 2016 geen eigen bijdrage. Dit betekent dat je, afgezien van het eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico, niet extra hoeft bij te betalen voor onze zorg. Neem contact op met de zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over de eigen bijdrage.

Familie, vrienden en betrokkenen

De behandelaren van Uw Psychiater betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hiervoor is geen betaling vereist.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico:

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2020 bedraagt  € 385,- per jaar per verzekerde. Indien je een behandeling bij Uw Psychiater krijgt, kan jouw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat je nog open heeft staan achteraf bij je in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico:

Je kan bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij je in rekening brengen na afloop van de behandeling. Je kan contact opnemen met je zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat nog openstaat.

No-show, een afspraak afzeggen

Je kan een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. We geven daaraan de voorkeur om dit via mail (info@uwpsychiater.nl) te doen. Als je de voicemail krijgt spreek dan een bericht in.

Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een “no-show,” brengt Uw Psychiater € 100,- bij je in rekening. Dit wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien je (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kun je gewoon bij Uw Psychiater terecht voor behandelingen. Je betaalt dan meestal de behandeling zelf.

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

   1. Overeenkomst en de kleine lettertjes

Als je zorg krijgt van Uw Psychiater, maak je met deze instelling afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding in de instelling.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook jij je aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

Kleine lettertjes uitgelegd

GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden ggz samen opgesteld. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Ook Uw Psychiater houdt zich hieraan. Je kan de voorwaarden vinden op onze website. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vind je hier heel in het kort wat de voorwaarden regelen.

2. Wanneer gelden de voorwaarden?

De voorwaarden gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding in de zorginstelling. Daarbij is het steeds wel zo, dat de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is.

3. Familie en naastbetrokkene(n)

Familie en/of naastbetrokkenen van jou hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die je krijgt. Maar alleen als jij dat ook wil. Het kan zijn dat je  bezwaar hebt dat jouw behandelaar met jouw familie overlegt. Dan spreekt Uw Psychiater met jou af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

4. Recht op duidelijke informatie

Het is voor jou belangrijk dat je alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat jij voor zorg wil hebben.

De algemene leveringsvoorwaarden ggz sommen op wat voor informatie de zorginstelling jou moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake, over jouw rechtspositie, enz.

5. Toestemming en begin van de zorg

U sluit alleen een overeenkomst af met Uw Psychiater als u dat wil. U geeft daarvoor toestemming. Uw zorgverlener kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: het behandelingsplan (Zorgverzekeringswet). In de praktijk zal het zo zijn, dat uw zorgverlener met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de zorg begint, tenzij u het daar niet mee eens bent.

Als u twijfelt, helpt Uw Psychiater u met een second opinion.

6. Zorgdossier

Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in een zorgdossier.

7. Verantwoorde zorg en veiligheid

De zorginstelling wil goede kwaliteit zorg leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat Uw Psychiater zorgt voor veiligheid, hygiëne, etc. Ten slotte bepalen de voorwaarden wat er gebeurt in noodsituaties.

8. Zorg op afspraak en ketenzorg

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. De zorginstelling houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Als u niet kunt komen, geeft u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door.

Het kan zijn dat bij de zorg meerdere zorgverleners zijn betrokken. Uw Psychiater geeft u daar alle informatie over.

9. Verplichtingen van de patiënt

Niet alleen de zorginstelling heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook u als patiënt.

U dient zich te legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. Daarnaast geeft u door wie de instelling in geval van bijvoorbeeld nood kan bereiken. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar of begeleider, dient u dat tijdig te melden. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk, dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling laat helpen, dient u dat door te geven. U dient zich aan de huisregels te houden en aan veiligheidsvoorschriften.

Als de zorg niet valt binnen de verzekering, krijgt u daarvoor een rekening.

10. Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg

De overeenkomst over de zorg eindigt als u naar een andere zorginstelling wordt overgeplaatst, als u de overeenkomst opzegt of als de zorginstelling dat doet. Voor de Uw Psychiater gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag de instelling dat alleen doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en de zorginstelling u daarop herhaaldelijk heeft aangesproken.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan nog meer regels voor de opzegging door de zorginstelling.

In alle gevallen is de zorginstelling u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg. Dit alleen binnen de mogelijkheden die de zorginstelling heeft.

11. Klachten en Geschillen

Uw Psychiater heeft een regeling voor het indienen van klachten en zij zorgt dat u weet hoe u een klacht kan indienen. Als het gaat om het vergoeden van schade van minder dan € 5.000 dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen in Den Haag: www.degeschillencommissie.nl.

Meer weten?

Wilt u zelf de algemene voorwaarden ggz lezen, dan kunt u deze opvragen bij uw zorgverlener of vinden op www.uwpsychiater.nl

Bijlage

Bijlage of verwijzen naar voorwaarden?

U heeft recht op informatie over:

 1. de intake, verdere zorgverlening en indien van toepassing verblijf;
 2. de relevante cliënten- en familieorganisaties;
 3. de cliëntenraad en de familieraad indien aanwezig;
 4. de klachten- en geschillenregeling;
 5. de patiëntenvertrouwenspersoon en indien aanwezig de familievertrouwenspersoon;
 6. de rechtspositie van de patiënt, waaronder ingeval van wilsonbekwaamheid;
 7. de huisregels;
 8. kosten, eigen bijdrage en betaling voor kosten voor aanvullende diensten;
 9. hoe wordt omgegaan met de geldende regeling voor omgang met familie en naastbetrokkenen;
 10. de zorginstelling, waaronder ten minste informatie over de bereikbaarheid in geval van nood en de eventuele website en informatie over andere relevante instanties in de regio;
 11. het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek en de mogelijkheid dit te weigeren;
 12. in hoofdlijnen het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken waaronder wilsverklaringen, zoals crisiskaart, zelfbindingsverklaring, non-reanimatie en verzoek om euthanasie.
 13. de diagnose, de prognose en onzekerheden daarbij;
 14. de zorgopties en het doel, de aard, de kans op succes en de mogelijke risico’s mede aan de hand van eventueel eerdere ervaringen van de patiënt;
 15. de te verwachten gevolgen van de zorg en de neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen);
 16. de naam van de verantwoordelijke zorgverlener en die van andere betrokken zorgverleners;
 17. de ervaring van de betrokken zorgverleners;
 18. overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.

Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ

Uitblijven van tijdige betaling

Als tijdige betaling onverhoopt uitblijft, zien wij ons helaas genoodzaakt na 3 maanden de vordering ter incasso uit handen te geven aan een incassobureau. In dat geval zal tevens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Wij hebben hiervoor een overeenkomst met Medicas. De betalingsvoorwaarden kunt u vinden op:

https://medicas.net/betalingsvoorwaarden

Vooralsnog verwachten wij dat het zover niet hoeft te komen en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen.

Tarieven

Tarieven 2023 en 2024 Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/